Održivi razvoj informacijskih sustava

Vrsta
Kratica
Šifra
Voditelj
Početak
Završetak
ZNA
ORIS
036-0361983-2022
Krešimir Fertalj
1.1.2007.
31.12.2013.

Opis projekta

U današnje vrijeme uspješnost projekta informacijskog sustava ne smije se više mjeriti samo dovršetkom na vrijeme, u okviru predviđenih troškova te uz ispunjenje zahtjeva korisnika. Nakon što bude dovršen, sustav mora nastaviti živjeti s korisnikom te omogućiti napredak njegove organizacije uz trajnu prilagodbu promjenama. Izgradnja složenog informacijskog sustava je mnogo više od selekcije prikladne tehnologije, korektne primjene postupaka i ispravnog dizajna i ugradnje programske podrške. Da bi se smatrao održivim, obrazac razvoja mora ispuniti sadašnje potrebe a  pri tom ne smije kompromitirati mogućnost budućih generacija da ispune svoje. Ne postoji “najbolja” metodologija za sve primjene. Umjesto toga, projekt zagovara pristup koji će omogućiti odgovarajući razvoj informacijskog sustava u praksi. Svrha projekta je poduprijeti stvaranje i napredak okruženja u kojima se projektiraju, grade i koriste informacijski sustavi i složena programska podrška. Unaprijediti primjenu naprednih postupaka projektiranja informacijskih sustava, upravljanja projekata i razvoja aplikacija te ponuditi alternative za različite stvarne probleme i sustave. Potpomoći uspostavljanju kvalitetnog upravljanja informacijskim sustavima i upravljanja s pomoću informacijskih sustava. Istražuju se i vrednuju kritični čimbenici uspjeha u projektiranju, razvoju i korištenju informacijskih sustava. Uočavaju se oni koji nisu dobro podržani te se definiraju poboljšanja postojećih postupaka ili se predlažu novi. Tamo gdje je to moguće postupci se automatiziraju s pomoću postojećih programskih pomagala ili se rade programska rješenja za predložene postupke. Uspostavlja se suradnja s organizacijama koje grade ili koriste informacijske sustave te se na njihovom problemu obavlja verifikacija i validacija rješenja. Konačni rezultati objavljuju se u znanstvenim publikacijama te se primjenjuju u nastavnom procesu i savjetništvu.Krajnji cilj projekta je definiranje okruženja za podršku odlučivanju tijekom čitavog životnog ciklusa informacijskog sustava. Rezultati istraživanja su modeli, postupci i prototipovi programskih pomagala koji će se verificirati na praktičnim problemima i usporedbom sa svjetskim referencama. Primjena rezultata istraživanja izravno će povećati uspješnost razvojnih projekata uz očekivano ostvarenje primjetnih ušteda. Distribucija stečenih znanja i spoznaja kroz nastavne aktivnosti i savjetništvo svakako će pridonijeti održivosti projekata.

Ciljevi

Svrha projekta je poduprijeti stvaranje i napredak okruženja u kojima se projektiraju, grade i koriste informacijski sustavi i složena programska podrška. Unaprijediti primjenu naprednih postupaka projektiranja informacijskih sustava, upravljanja projekata i razvoja aplikacija te ponuditi alternative za različite stvarne probleme i sustave. Potpomoći uspostavljanju kvalitetnog upravljanja informacijskim sustavima i upravljanja s pomoću informacijskih sustava. Sistematizirati i objavljivati primjenjiva znanja kojima se smanjuje rizik odlučivanja, povećava djelotvornost izgradnje te smanjuju troškovi razvoja i održavanja. Objavljivanjem rezultata te prijenosom znanja kroz nastavne programe i specijalističke tečajeve povećat će se važnost i vrijednost hrvatskih stručnjaka na domaćem i stranom tržištu.

Cilj projekta je istražiti, vrednovati i definirati metode i računarske postupke kojima će se unaprijediti upravljanje projektima i upravljanje rizicima te povećati uspješnost informacijskih sustava. Oblikovati i izraditi funkcionalne prototipove programskih pomagala kojima će se poduprijeti vođenje projekata, projektiranje informacijskih sustava te razvoj i održavanje kvalitetne programske podrške. Definirati okvir za uspješnu izvedbu projekata i moguće alternative primjene. Povećati razinu specijalističkih znanja domaćih stručnjaka i doprinijeti uspješnoj informatizaciji zemlje. Krajnji cilj projekta je definiranje okruženja za podršku odlučivanju tijekom čitavog životnog ciklusa informacijskog sustava te postupci i prototipovi programskih pomagala kojima se povećava učinkovitost i djelotvornost izrade kvalitetnih programskih rješenja. Primjenom rezultata ostvarit će se značajne uštede tijekom izgradnje i održavanja sustava te mnogo bolja podrška procesima rada i upravljanju u gospodarstvu i državnoj upravi.

Očekivani rezultat

Očekuju se konkretni rezultati u području metoda i tehnika upravljanja projektima, projektiranja informacijskih sustava, vrednovanja informacijskih sustava, CASE i automatiziranog programkog inženjerstva: //- snimke stanja i idejna rješenja u projektima informatizacije, //- strategije uspješne provedbe temeljene na  analizi kritičnih čimbenika uspjeha, //- postupci optimizacije poslovnog IS, //- optimalne varijante arhitekture IS za različite vrste i topologije korisnika, //- prijedlozi poboljšanja ERP sustava u Hrvatskoj, //- primjenjivi računarski postupci za upravljanje projektima, //- specifikacije pomagala za automatizirano upravljanje projektima, //- model riznice ponovljivo iskoristivih obrazaca analize i dizajna, //- procedure za upravljanje sigurnošću informacijskih sustava. Primjena rezultata istraživanja u praksi olakšat će upravljanje i odlučivanje te unaprijediti razvoj programskih proizvoda. Rezultati istraživanja mogu se primijeniti: //- u institucijama koje se bave projektiranjem informacijskih sustava, //- u institucijama koje se bave razvojem aplikacija, //- u institucijama u kojima se koriste i održavaju informacijski sustavi i servisi, //- u institucijama u kojima se upravlja i odlučuje s pomoću računala, //- u sustavima u kojima postoje složeni mehanizmi odlučivanja i rizici pri odlučivanju, //- u sustavima u kojima postoji potreba za primjenom složenih računarskih postupaka, //- u institucijama koje se bave specijalističkom edukacijom i savjetništvom. // Osim u segmentu informacijskih tehnologija, rezultati istraživanja nalaze primjenu u financijskom poslovanju, proizvodnji, trgovini i turizmu, prometu, osiguranju i bankarstvu, medicini, visokoj naobrazbi, državnoj upravi i vojsci. // Pojedinačno gledano, definirani postupci i razvijena pomagala koristit će se na različitim razinama organizacije kao što su: //- upravljačka (upravljanje poslovanjem), //- voditeljska (upravljanje projektima) //- projektantska (oblikovanje informacijskih sustava), //- edukativna (izobrazba i savjetništvo), //- razvoj i održavanje informacijskih sustava i aplikacija. Iskustva stečena kroz primjene prenose se na studente kroz nastavu redovnih i izbornih predmeta, diplomske radove i vođenje magistarskih radova i doktorskih disertacija.