Predmeti

Predmet Semestar ECTS
Sveučilišni preddiplomski studij

Uvod u programiranje (FER3)

Nositelji: izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec, prof. dr. sc. Vedran Mornar, doc. dr. sc. Slaven Zakošek

1 7.00

Algoritmi i strukture podataka

Nositelji: prof. dr. sc. Vedran Mornar, izv. prof. dr. sc. Ivica Botički, doc. dr. sc. Mirjana Domazet-Lošo

Nastavljajući na gradivo usvojeno na predmetu Programiranje i programsko inženjerstvo, obrađuju se najšire primjenjivani algoritmi i strukture podataka. Nakon dinamičkog alociranja memorije, primjera dodjele memorije i mehanizma poziva funkcija, uvodi se pojam složenosti algoritma. Objašnjava se i ilustrira rekurzija. Nastavlja se s tehnikama pretraživanja te potom slijede svi važniji algoritmi sortiranja. Uvode se dinamičke strukture podataka: jednostruke i višestruko povezane liste. Grade se osnovne strukture podataka poput stoga i reda. Zatim se uvodi tehnika raspršenog adresiranja, binarna stabla te gomila kao posebni slučaj binarnog stabla. Uporaba gomile kao prioritetnog reda se pokazuje na primjeru heap sorta.
2 6.00

Objektno orijentirano programiranje (FER3)

Nositelji: prof. dr. sc. Mario Kušek, izv. prof. dr. sc. Krešimir Pripužić, izv. prof. dr. sc. Boris Milašinović, izv. prof. dr. sc. Mirko Randić

2 8.00

Pretraživanje informacija i tehničko izražavanje (FER3)

Nositelji: izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec, prof. dr. sc. Mislav Grgić

2 2.00

Algoritmi i strukture podataka (FER3)

Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivica Botički, doc. dr. sc. Mirjana Domazet-Lošo, prof. dr. sc. Vedran Mornar, prof. dr. sc. Mile Šikić

3 6.00

Objektno orijentirano programiranje

Nositelji: prof. dr. sc. Mario Kušek, izv. prof. dr. sc. Krešimir Pripužić, izv. prof. dr. sc. Boris Milašinović, doc. dr. sc. Marko Čupić

Uvod. Osnovna načela objektno orijentiranog programiranja i oblikovanja. Modeliranje. Ponovna iskoristivost koda. Programski okviri za razvoj programa. Programski jezik Java. Java kao strojno neovisna platforma. Alati za programiranje. Rad iz komandne linije.Konvencije pisanja koda. Reorganizacija programa. Apstrakcija. Enkapsulacija. Klase i objekti. Statički članovi. Modifikatori vidljivosti. Konstruktori. Veze između klasa. Upravljanje memorijom i sakupljači smeća. Nasljeđivanje. Polimorfizam. Apstraktne klase. Sučelja. Uvod u oblikovne obrasce. Iznimke. Datoteke i tokovi. Kolekcije. Općeniti algoritmi nad kolekcijama. Jednostavni i složeni komparatori. Generici. Višedretvenost i višedretvene aplikacije. Događaji. Izrada aplikacija s grafičkim korisničkim sučeljem. Jednostavne i složene grafičke komponente. Razvoj vlastitih grafičkih komponenti. Testiranje programa. Analiza performansi programa. Optimizacija programa.
3 5.00

Osnove poslovnih informacijskih sustava

Nositelji: doc. dr. sc. Slaven Zakošek, prof. v. š. mr. sc. Ivanka Zadro

Svaki student će po završetku studija biti dio nekog poslovnog sustava. Stoga bi trebali upoznati i razumjeti osnovne poslovne funkcije poduzeća: planiranje, nabava, proizvodnja ili pružanje usluga, prodaja, financije, upravljanje imovinom, upravljanje ljudskim potencijalima, odnosi s kupcima, poslovna analitika i izvješćivanje. Kako se obračunava porez na dodanu vrijednost (PDV), kako se obračunava plaća. Koji se sve softveri koriste za podršku poslovnim funkcijama, i koji su softveri dostupni na našem tržištu. Kako izgleda proces odabira, uvođenja i održavanja poslovnog softvera. Kakvi su trendovi vezani uz poslovni softver (cloud computing).
3 ,5 3.00

Popularizacija znanosti

Nositelji: doc. dr. sc. Anamari Nakić, doc. dr. sc. Ana Sović Kržić

Cilj predmeta je stjecanje znanja i vještina komuniciranja znanstvenih tema nestručnoj publici. Predmet obrađuje tehnike izrade radionica, predavanja i izložbi znanstvno-tehničke tematike namijenjene djeci i odraslima.
3 ,5 3.00

Razvoj aplikacija u programskom jeziku C#

Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivica Botički

Cilj predmeta jest upoznati studente sa svijetom modernog razvoja softvera koristeći programski jezik C#. Studenti će upoznati razvoj poslužiteljskih aplikacija (eng. backend) kroz programsku platformu ASP.NET Core, a posebna pažnja posvetit će se obrascima, metodama i tehnologijama neizostavnima u praksi. Drugi dio predavanja bavit će se klijentskim dijelom (eng. frontend) i konzumacijom poslužitelja i njegove funkcionalnosti. Fokus će biti na web klijentima (HTML, CSS, JavaScript), ali na samom kraju semestra informativno će se predstaviti tehnologije za razvoj nativnih mobilnih klijenata (Xamarin, Windows 10, XAML). Kroz predmet studenti će imati priliku koristiti Microsoft Azure platformu koja će se koristiti za smještaj završnog projekta predmeta u oblaku.
3 ,5 4.00

Baze podataka

Nositelji: prof. dr. sc. Mirta Baranović, prof. dr. sc. Zoran Skočir, doc. dr. sc. Slaven Zakošek, izv. prof. dr. sc. Ljiljana Brkić

Baze podataka su osnovni kolegij iz područja baza podataka kojemu je cilj upoznati studente sa sustavima za upravljanje bazama podataka, relacijskim modelom i relacijskim bazama podataka. Izučava se način oblikovanja relacijskih baza podataka i oblikovanje modela entiteti-veze, relacijska algebra, upitni jezik SQL i osnove zaštite baza podataka.
4 6.00

Baze podataka (FER3)

Nositelji: prof. dr. sc. Mirta Baranović, izv. prof. dr. sc. Ljiljana Brkić, izv. prof. dr. sc. Igor Mekterović, doc. dr. sc. Damir Pintar, prof. dr. sc. Boris Vrdoljak, doc. dr. sc. Slaven Zakošek

4 6.00

Razvoj programske potpore za web i pokretne uređaje (FER3)

Nositelji: doc. dr. sc. Ivana Bosnić, izv. prof. dr. sc. Ivica Botički, doc. dr. sc. Igor Čavrak, izv. prof. dr. sc. Igor Mekterović, prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko, izv. prof. dr. sc. Krešimir Pripužić

4 5.00

Razvoj primijenjene programske potpore (FER3)

Nositelji: prof. dr. sc. Krešimir Fertalj, izv. prof. dr. sc. Boris Milašinović

5 5.00

Bioinformatika 1 (FER3)

Nositelji: prof. dr. sc. Mile Šikić, doc. dr. sc. Mirjana Domazet-Lošo

6 5.00

Ergonomija u računarstvu

Nositelji: izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec, prof. dr. sc. Željka Car

Definira se pojam ergonomije u računarstvu i razrađuju relevantne ergonomske norme. Objašnjavaju se ergonomska svojstva računalne opreme i mogući zdravstveni rizici njenog korištenja. Daju se preporuke za provođenje mjera prevencije. U okviru razrade ergonomije radnih mjesta opremljenih računalnom opremom analizira se utjecaj videoterminala, uređaja za unos i prikaz podataka, unutarnjeg uređenja, mikroklime, buke i rasvjete na oblikovanje radnog mjesta. Daju se primjeri praktičnih kvalitetnih rješenja. U okviru razrade ergonomije programske opreme objašnjavaju se osnovna načela interakcije čovjeka i računala, projektiranja programskih korisničkih sučelja na desktop-računalima, webu i prijenosnim računalima.
6 4.00

Prilagodljivost i pristupačnost mobilnih i web aplikacija (FER3)

Nositelji: prof. dr. sc. Željka Car, izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec, doc. dr. sc. Marin Vuković

6 5.00

Programske paradigme i jezici

Nositelji: prof. dr. sc. Vedran Mornar, izv. prof. dr. sc. Ivica Botički

Predmet daje pregled različitih programskih paradigmi. Obrađuju se koncepti koji postoje u raznim imperativnim programskim jezicima. Detaljnije se razrađuje objektno orijentirana programska paradigma te se upoznaje sa deklarativnom paradigmom. Završava se uvodom u paralelizam.
6 4.00

Razvoj primijenjene programske potpore

Nositelji: prof. dr. sc. Krešimir Fertalj

Razrađuju se koncepti programskog inženjerstva i njihova primjena na razvoj programske potpore za krajnjeg korisnika. Obrađuju se elementi inženjerstva zahtjeva, oblikovanje i ugradnja programskih komponenti za različite tipove aplikacija, tehnike programiranja, dokumentiranje, uvođenje i održavanje aplikacija.
6 4.00

Sigurnost računalnih sustava (FER3)

Nositelji: doc. dr. sc. Ante Đerek, izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec, prof. dr. sc. Marin Golub, doc. dr. sc. Stjepan Groš, izv. prof. dr. sc. Miljenko Mikuc, doc. dr. sc. Marin Vuković

6 4.00
Sveučilišni diplomski studij

Bioinformatika

Nositelji: prof. dr. sc. Mile Šikić, doc. dr. sc. Mirjana Domazet-Lošo

Bioinformatika je grana znanosti koja usko povezuje biologiju i računarstvo, a ubrzano se razvijala u posljednja dva desetljeća. Pojeftinjenje i sve veća dostupnost tehnologije sekvenciranja rezultirali su stvaranjem velikih skupova bioloških podataka. Veličina i posebnosti tih podataka motivirali su razvoj novih računalnih metoda koje bi omogućile njihovu pohranu, obradu, analizu i prikaz. U ovom predmetu naglasak će biti na računalnom pristupu analizi bioloških sljedova. Bit će izloženi algoritmi i alati za: poravnavanje bioloških sljedova, slaganje genoma i transkriptoma, pronalaženje gena te postupci za rekonstrukciju filogenetskog stabla.
1 ,3 4.00

Napredni algoritmi i strukture podataka

Nositelji: izv. prof. dr. sc. Nikica Hlupić

Strukture podataka: preskočne liste, samoorganizirajuće liste, rijetko popunjene tablice, uravnotežena stabla (rotacije u stablima, AVL stabla i crveno-crna stabla), višestruka stabla, B stabla, struktura Trie. Odabrane optimizacijske metode i algoritmi: dinamičko programiranje (problem naprtnjače), genetski algoritmi (bojanje grafova i problem trgovačkog putnika), osnove neuronskih mreža, linearno programiranje i simpleks algoritam. Operacije nad skupovima. Odabrani algoritmi nad grafovima: obilazak grafa, pretraživanje prvo u dubinu (DFS), pretraživanje prvo u širinu (BFS), najkraći putevi, detekcija ciklusa i povezanost, razapinjajuća stabla, Eulerovi grafovi, Hamiltonovi grafovi (problem trgovačkog putnika), uparivanje u grafovima. Protok u mrežama.
1 ,3 5.00

Napredni modeli i baze podataka

Nositelji: izv. prof. dr. sc. Igor Mekterović, izv. prof. dr. sc. Ljiljana Brkić

Cilj je ovog kolegija upoznati studente s najnovijim tehnologijama u području baza podataka i njihovom primjenom, kao što su NoSQL baze podataka, tokovi podataka, vremenske i prostorne baze podataka. Kolegij uključuje projekte koji se ostvaruju pomoću navedenih tehnologija.
1 ,3 5.00

Objektno oblikovanje

Nositelji: prof. dr. sc. Vedran Mornar

Obrađuju se tehnike objektno usmjerenog oblikovanja zasnovanog na izradi objektnog modela domene. Definira se uloga oblikovanja u širem kontekstu razvoja informacijskih sustava te se opisuje proces kreiranja modela domene na osnovu provedene analize problema. Razrađuju se i opisuju stereotipni građevni blokovi modela domene, i principi oblikovanja koji se primjenjuju u izradi tog modela.
1 ,3 5.00

Operacijska istraživanja

Nositelji: prof. dr. sc. Vedran Mornar

Povijest i razvoj operacijskih istraživanja. Izrada matematičkog modela. Linearno programiranje. Izrada modela linearnog programiranja. Grafičko rješenje i analiza osjetljivosti. Simpleksna metoda. Dualnost. Dualna simpleksna metoda. Višefazna proizvodnja. Poslovni aspekti planiranja proizvodnje. Uloga varijabilnih i fiksnih troškova, doprinos za pokriće fiksnih troškova. Problem smjese. Problem pridruživanja. Transportni problem. Algoritmi grananja. Mješovito-cjelobrojno programiranje, strategije rješavanja i primjene. Separabilno programiranje. Terminiranje proizvodnje. Mrežno planiranje. Optimiranje vođenja zaliha. Zamjena i odabir opreme. Dinamičko programiranje. Raspodjela investicija. Nelinearno programiranje metodom najstrmijeg porasta. Praktični rad: Rješavanje i analiza zadanih problemskih zadataka korištenjem gotovih programa.
1 ,3 4.00

Osnove poslovnih informacijskih sustava

Nositelji: doc. dr. sc. Slaven Zakošek, prof. v. š. mr. sc. Ivanka Zadro

Svaki student će po završetku studija biti dio nekog poslovnog sustava. Stoga bi trebali upoznati i razumjeti osnovne poslovne funkcije poduzeća: planiranje, nabava, proizvodnja ili pružanje usluga, prodaja, financije, upravljanje imovinom, upravljanje ljudskim potencijalima, odnosi s kupcima, poslovna analitika i izvješćivanje. Kako se obračunava porez na dodanu vrijednost (PDV), kako se obračunava plaća. Koji se sve softveri koriste za podršku poslovnim funkcijama, i koji su softveri dostupni na našem tržištu. Kako izgleda proces odabira, uvođenja i održavanja poslovnog softvera. Kakvi su trendovi vezani uz poslovni softver (cloud computing).
1 ,3 3.00

Popularizacija znanosti

Nositelji: doc. dr. sc. Anamari Nakić, doc. dr. sc. Ana Sović Kržić

Cilj predmeta je stjecanje znanja i vještina komuniciranja znanstvenih tema nestručnoj publici. Predmet obrađuje tehnike izrade radionica, predavanja i izložbi znanstvno-tehničke tematike namijenjene djeci i odraslima.
1 ,3 3.00

Sigurnost u Internetu

Nositelji: izv. prof. dr. sc. Miljenko Mikuc, izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec, doc. dr. sc. Marin Vuković

Problemi sigurnosti TCP/IP protokola. Sigurnost i ranjivost operacijskog sustava. Sigurnost raspodijeljenih sustava. Sigurnost Web prometa i Web poslužitelja. Zaštita računala i mreže: vrste prijetnji i napada, razine obrane. Problem zlonamjernih zagušenja resursa. Tehnike i alati za otkrivanje ranjivosti. Sustavi za otkrivanje uljeza. Sigurnosni protokoli. Virtualne privatne mreže. Zaštita podataka. Vatrozid: filtriranje prometa, preslikavanje mrežnih adresa (NAT). Procjena rizika i sigurnosna politika. Infrastruktura javnog ključa. Sigurnosni standardi.
1 ,3 4.00

Upravljanje velikim prostornim i prostorno-vremenskim podatcima

Nositelji: doc. dr. sc. Zdravko Galić

Uvod. Sustavi i programski okviri za upravljanje velikim podatcima i tokovima podataka. Lambda i Kappa arhitekture za velike podatke. Osnovna načela i odlike velikih prostornih i prostorno-vremenskih podataka. Modeliranje prostornih i prostorno-vremenskih tipova podataka. Specifikacija relevantnih operacija na prostornim i prostorno-vremenskim tipovima podataka. Indeksiranje. Globalni i lokalni indeksi. Statični i dinamički indeksi. Geo-raspršeni indeksi. Prostorno-vremenski tokovi podataka. SQL-utemeljena analiza prostorno-vremenskih tokova podataka u okviru integriranih platformi za velike podatke. Implementacija tipova podataka i operacija u objektno-funkcijskim programskim jezicima i platformama s raspodijeljenim protokom podataka. Implementacija uporabom aplikacijskih programskih sučelja integriranih platformi za raspodijeljenu obradu statičnih podataka i tokova podataka. Razvoj korisnički definiranih funkcija. Specifikacija prostornih i prostorno-vremenskih upita u SQL-sličnim upitnim jezicima. Dubinska analiza velikih prostorno-vremenskih podataka.
1 ,3 4.00

Zaštita i sigurnost informacijskih sustava

Nositelji: izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec, prof. dr. sc. Boris Vrdoljak

Cilj predmeta je upoznavanje s načelima informacijske sigurnosti, rizicima i prijetnjama informacijskim sustavima, metodama njihove zaštite, te postupcima za mjerenje, vrednovanje i certificiranje postignute razine informacijske sigurnosti. U cilju realizacije ovog sadržaja razmatraju se postupci i metode za ocjenu , upravljanje i nadzor rizika koji izazivaju povredu povjerljivosti, integriteta i raspoloživosti informacijskih sustava. Posebno se razrađuju matematički modeli sigurnosti , te modeli sigurnosnog upravljanja i nadzora tokova procesa kao podloge za realizaciju sigurnosnih mehanizama. Značajni dio gradiva se posvećuje kriptografiji, kriptografskim protokolima, tehnikama i algoritmima. Razmatraju se zaštitni mehanizmi i sigurnosna arhitektura koja se odnosi na baze podataka, operacijske sustave, transakcijske sustave, višerazinske mreže računala i distribuirane baze podataka, te standardi, postupci izgradnje i vrednovanja povjerljivih sustava.
1 ,3 4.00

Geoprostorne baze podataka

Nositelji: doc. dr. sc. Zdravko Galić

Sustavi za upravljanje bazama podataka. Geoprostorne baze podataka. Apstraktni geoprostorni tipovi podataka. Modeliranje geoprostornih podataka. Topološki koncepti. Model 9-presjeka (9-IM). Dimenzijski prošireni model (DE9-IM). Geometrijsko-topološki koncepti. Metrički prostor. Euklidovski prostor. Algebarska specifikacija apstraktnih tipova podataka. Prostorni referentni sustavi: geoid, referentni elipsoid, kartografska projekcija. Ograničenja i nedostaci relacijskog modela. Objektno-relacijski model. Korisnički definirani tipovi podataka. Objektne relacije. ISO/IEC SQL/Spatial. Rekurzivni upiti. Polustrukturirani model. Temeljni koncepti. GML. XQuery. Geometrijsko-topološki upiti. Prostorne indeksne strukture: četvorno stablo, 2D stablo, R stablo, R+ stablo. Paradigma velikih skupova podataka i MapReduce programski model. HiveQL: definiranje podataka, manipuliranja podacima, upiti, prostorne korisnički-definirane funkcije (UDF).
2 4.00

Razvoj informacijskih sustava

Nositelji: prof. dr. sc. Krešimir Fertalj

Obrađuju se postupci i tehnike strukturiranog i objektno usmjerenog pristupa razvoju informacijskih sustava namijenjenog krajnjem korisniku. Izlažu se tehnike analize i oblikovanja, analiza izvodljivosti, pristupi izradi informacijskog sustava, procedure provjere sustava, instalacija i konverzija te postupci održavanja sustava. Razmatra se utjecaj informatizacije na organizaciju.
2 5.00

Sustavi baza podataka

Nositelji: doc. dr. sc. Slaven Zakošek

Uvod u fizičku organizaciju baza podataka. Organizacija prostora za pohranu u sustavima za upravljanje bazama podataka. Koncept transakcije. Teorija serijalizabilnosti. Postupci upravljanja istodobnim izvršavanjem transakcija. Obnova baze podataka. Principi optimizacije upita. Distribuirane baze podataka, globalne transakcije, nedjeljivo potvrđivanje, serijalizabilnost, distribuirani potpuni zastoj, optimizacija upita. Replikacija podataka, protokoli replikacije, serijalizabilnost, dostupnost i konzistentnost podataka u repliciranim bazama podataka.
2 5.00

Upravljanje podacima

Nositelji: prof. dr. sc. Zoran Skočir, prof. dr. sc. Boris Vrdoljak, doc. dr. sc. Damir Pintar, doc. dr. sc. Mihaela Vranić

Organizacija i obrada podataka u telekomunikacijskoj mreži. Objektno - orijentirani i objektno-relacijski model podataka. Oblikovanje baze podataka. Dimenzijski model podataka. Polustrukturirani podaci. Pohrana i pretraživanje XML dokumenata. Svojstva i arhitektura sustava za upravljanje bazom podataka. Distribuirane baze podataka. Objektno-relacijske i objektno-orijentirane baze podataka. Prostorno-vremenska obrada podataka. Pretraživanje baze podataka i optimizacija upita. Web tehnologija i baze podataka. Distribuirana obrada podataka u Web okruženju. Integracija podataka. Skladištenje podataka. Oblikovanje skladišta podataka. Kvaliteta podataka. Proces izvlačenja, transformacije i učitavanja podataka. Poslovna inteligencija: OLAP analiza i primjena dubinske analize podataka. Studijski primjeri upravljanja podacima.
2 5.00

Digitalno obrazovanje

Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivica Botički, doc. dr. sc. Predrag Pale, doc. dr. sc. Ivana Bosnić

U okviru predmeta Digitalno obrazovanje bit će dan pregled tehnologijom potpomognutog obrazovanja. Naglasak će biti stavljen na tehnologije koje daju potporu učenicima i nastavnicima u obrazovnom procesu te tehnologije koje unaprjeđuju učenje te potencijalno dovode do boljih rezultata na ispitima ili doprinose izgradnji vještina poput suradničkog rada ili kritičkog mišljenja. Uz inženjersko znanje potrebno za razvoj takvih tehnologija, uporabljivost programske potpore za obrazovanje, te evaluacija učinkovitosti obrazovnih rješenja nužne su komponente u postizanju eko-sustava modernog digitalnog obrazovanja.
3 4.00

Obrada prirodnog jezika

Nositelji: izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec

Teorijske osnove obrade prirodnog jezika. Podatkovne podloge: rječnici i korpusi, sustavi označavanja. Učenje iz korpusa: usvajanje novih riječi, rješavanje problema višeznačnosti, jezični modeli. Gramatike: skriveni Markovljevi modeli (HMM), gramatike neovisne o kontekstu (CFG) i druge. Primjena gramatičkih modela u označavanju korpusa i parsiranju. Jezično pretprocesiranje u sintezi govora. Jezično postprocesiranje u prepoznavanju govora. Metode i alati za strojno prevođenje.
3 4.00

Poslovna inteligencija

Nositelji: izv. prof. dr. sc. Igor Mekterović, izv. prof. dr. sc. Ljiljana Brkić

Cilj je ovog predmeta upoznati sa sustavima za potporu poslovnom odlučivanju. Predmet proučavanja su skladišta podataka, metode oblikovanja (dimenzijski model), integracija podataka (ETL) i OLAP sustavi. Gradivo prati sedam domaćih zadaća u kojima je potrebno isprobati odnosno primjeniti iznesene koncepte.
3 4.00

Tehnologije elektroničkog poslovanja

Nositelji: prof. dr. sc. Zoran Skočir, prof. dr. sc. Boris Vrdoljak, doc. dr. sc. Damir Pintar, doc. dr. sc. Mihaela Vranić

Osnovni koncepti elektroničkog poslovanja: definicije pojmova, područje i tipovi elektroničkog poslovanja. Povijesni pregled razvoja elektroničkog poslovanja. Standard EDI. Uloga Interneta u elektroničkom poslovanju. ebXML koncept elektroničkog poslovanja. Ontologija poslovnih modela. Modeliranje i automatizacija poslovnih procesa. Poslovni dokumenti i poslovna komunikacija. Uloga standardiziranih poslovnih registara. Elementi i princip korištenja otvorenih tehnologija u elektroničkom poslovanju (Java, XML, SOAP, BPEL, Web usluge). Sigurnost elektroničkog poslovanja. Primjena poslovne inteligencije u elektroničkom poslovanju. Studijski primjeri implementacije elektroničkog poslovanja.
3 4.00

Upravljanje projektima

Nositelji: prof. dr. sc. Krešimir Fertalj, prof. dr. sc. Željka Car

Definicija projekta. Discipline upravljanja projektima. Značajke uspješnih i razlozi neuspješnih projekata. Životni ciklus projekta. Organizacija projekta. Procesi upravljanja projektom: inicijacija, planiranje, izvršavanje, upravljanje, zaključivanje. Tehnike planiranja. Tehnike sažimanja vremenskih rokova. Rad u timu. Uloga i profesija upravitelja projekta. Autoritet, odgovornosti, pregovaranje i upravljanje komunikacijom. Upravljanje konfliktima. Financijska analiza. Specifičnosti programskih projekata. Alati za podršku upravljanju projektima. Značaj projektne dokumentacije. Evaluacija i dokumentiranje iskustva.
3 4.00
Poslijediplomski doktorski studij