Obrada prirodnog jezika

Nositelji
ECTS
URL
Studiji
Nastava na engleskom
prof. dr. sc. Gordan Gledec, doc. dr. sc. Marina Bagić Babac
4.00
http://www.fer.unizg.hr/predmet/opj_a
Sveučilišni diplomski studij (Semestri: 3)
2 (Nastavnik će osigurati što veći broj elemenata nastave na engleskom jeziku)

Opis predmeta

Teorijske osnove obrade prirodnog jezika. Podatkovne podloge: rječnici i korpusi, sustavi označavanja. Učenje iz korpusa: usvajanje novih riječi, rješavanje problema višeznačnosti, jezični modeli. Gramatike: skriveni Markovljevi modeli (HMM), gramatike neovisne o kontekstu (CFG) i druge. Primjena gramatičkih modela u označavanju korpusa i parsiranju. Jezično pretprocesiranje u sintezi govora. Jezično postprocesiranje u prepoznavanju govora. Metode i alati za strojno prevođenje.

Najnovije obavijesti

Literatura

  1. Christopher D. Manning, Hinrich Schütze (1999.), Foundations of Statistical Natural Language Processing, MIT Press
  2. Shrikanth Narayanan, Abeer Alwan (2004.), Text to Speech Synthesis: New Paradigms and Advances, Prentice Hall PTR
  3. Ruslan Mitkov (ed.) (2005.), The Oxford Handbook of Computational Linguistics, Oxford University Press, USA
  4. Daniel Jurafsky, James H. Martin (2008.), Speech and Language Processing (2nd edition), Prentice Hall
  5. Vladimir Cherkassky, Yunqian Ma (2011.), Introduction to Predictive Learning, Springer

Izvođači